Tuesday, 2 October 2012

တရုတ္ကို စတင္ေရာင္းခ်ေတာ့မည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေရႊဂတ္စ္ပိုက္လုိင္း

လာမည့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ကို စတင္ေရာင္းခ်ေတာ့မည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေရႊဂတ္စ္ပိုက္လုိင္း စီမံကိန္းကို ေလာေလာဆယ္တြင္ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္း (၁၂) ခုမွ ေက်ညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျပီး ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ေတာင္းဆိုေသာ အဖြဲ႕(၁၂) ဖြဲ႕ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ (၁)Thazin Development Foundation (ရခိုင္ျပည္နယ္)(၂)Arakan Ray Youth (ရခိုင္ ျပည္နယ္), (၃) Ayarwady West Development Organization (မင္းဘူး၊ စကု၊ပြင္႔ျဖဴ၊ ငဖဲ) , (၄) Green Network (Sustainable Development Group)(မေကြး) (၅) Green Future (ေရနံေခ်ာင္း)(၆)ပုပၸါးေတာင္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ ေရးအဖြဲ႕ (ေက်ာက္ ပန္းေတာင္း) (၇) Green for All (ေတာင္သာ၊ျမင္းျခံ၊ ႏြားထိုး ၾကီး) (၈) စိမ္းေရာင္စို (တံတားဦး) (၉) စိမ္းေရာင္စို Activities (မႏၱေလး)၊ (၁၀)စိမ္းလန္းျပင္ဦးလြင္ (ျပင္ဦးလြင္)၊ (၁၁) စိမ္းေရာင္စို (ေက်ာက္မဲ)၊ (၁၂) ရွမ္းျပည္နယ္ေျမက္ပိုင္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း (လားရႈိး၊သီေပါ ၊ နမၼတူ၊ ေနာင္ခ်ိဳ ၊ နမ္႔ခမ္း) တို႕ျဖစ္သည္။ ထုတ္ျပန္ေသာ ေက်ညာခ်က္ ေခါင္းစီးကုိ “ ျမန္မာ-တရုတ္ “ေရႊ”သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ႕ႏွင့္ ေရနံပိုက္ လိုင္းစီမံကိန္းအေပၚ္ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္” ဟု ေဖၚျပျပီး ေအာက္တို ဘာလ (၁) ရက္ေန႕ ေန႕စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ညာခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း အျပည့္အစံု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဖက္ကမ္းရိုးတန္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕မွ တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ သို႕သြယ္တန္းမည့္ ေရႊသဘာဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ျမိဳ႕နယ္ (၂၁)ျမိဳ႕နယ္ ကိုျဖတ္သန္းသြားပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းတြင္ (၁) စာခ်ဳပ္ပါစီမံကိန္း အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း ၊ပိုက္လိုင္းလုံျခဳံေဘးကင္းေရး စံႏႈန္း မ်ားကိုလည္းေကာင္း ၊ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ မည့္အစီစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း ျပည္သူ လူထုအေနျဖင့္သိရွိခြင့္မရရွိခဲ့ပါ။ (၂) စီမံကိန္းမစတင္မီကပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈစစ္တမ္းႏွင့္လူမႈဘ၀ သက္ေရာက္ ထိခိုက္ မႈစစ္တမ္းမ်ား (EIA,SIA) ေကာက္ယူစီစစ္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အမွန္အားျဖင့္ EIA, SIAစစ္တမ္း အရသာစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္သင့္ မသင့္ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ (၃) လယ္ယာေျမႏွင့္စိုက္ခင္းမ်ားကိုပ်က္စီးေစျခင္း၊ အမ်ားပိုင္ေက်းရြာသံုးေရကန္ သာသနိက နယ္ေျမမ်ား၊ လမ္းမ်ားကိုပ်က္စီးေစျခင္း၊ သဘာ၀ေရထြက္ မ်ားႏွင့္ေရ ေရထိန္းေတာ မ်ားပ်က္ စီးေစျခင္း ၊ရွားပါးေရေန ၊ကုန္းေနသတၱဝါမ်ား၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္း၊ အမ်ားပိုင္ သစ္ေတာႏွင့္ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ားကို ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ား၊ ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီး ျခင္းအပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ေဂဟစံနစ္ကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ (၄) လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ကေလးအခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀အေပၚထိခိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၿပည္တြင္းစစ္ ပိုမိုႀကီးထြား ေအာင္အားေပးေနေသာ အေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ေန သည္။ (၅) ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာေဒသတေလွ်ာက္ ေျမယာသုံးစြဲရာ၌လည္း ပိုင္ရွင္မ်ားကို အသိေပး ထားသည့္ မႈလေျမပမာထက္ပိုမိုသုံးစြဲျခင္း၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး မ်ားကိုထိုက္ တန္စြာေပးေလ်ာ္ မႈမ ရွိျခင္း၊ေဒသခံမ်ား၏ဘ၀ ရပ္တည္ေရးႏွင့္လူမႈ ဘ၀ဖြံ႕ျဖိဳးေရး က႑မ်ိဳးစုံကိုလည္း အေႏွာက္ အယွက္ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရသည္။ (၆) ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား သိရွိခြင့္ရမည့္ မူလအခြင့္ အေရးမ်ား ကို ေလးစားလိုက္နာမႈ မရွိျခင္း၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚမည့္အဆင့္တိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားပါ၀င္ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခြင့္ လံုးဝ မရရွိခဲ့ျခင္း တို႕ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ (၇) မိမိနိဳင္ငံအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ စီးပြားေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို တိုင္းတစ္ပါးလက္ ပံု အပ္ျခင္းမွာ နိဳင္ငံအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္လုံျခဳံေရးအတြက္စိုးရိမ္ ဖြယ္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ ထားေသာ ပိုက္လိုင္း၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲပိုင္ခြင့္ သည္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ လက္တြင္ ရွိသင့္ေသာ္လည္း ျမန္မာတြင္ အဆိုပါအခြင့္အေရး မရွိေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါ အေျခ အေန မ်ား ကို ေျဖရွင္းေပးရန္လိုအပ္သည္။ အထက္ပါအခ်က္မ်ား မေျဖရွင္းနိဳင္ခင္ ပိုက္လိုင္းစီမံ ကိန္းကို လုံး၀ရပ္ဆိုင္း ထားေစလိုေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထိုး ၍ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။ ျမန္မာတရုတ္ပိုက္လိုင္းေစာင္႔ၾကည္႕ေရးေကာ္မတီ Myanmar-China Pipeline Watch Committee

No comments:

Post a Comment